Stocks-GLPG.NV-Galapagos

GLPG.NV Galapagos

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Galapagos increased tính đến 4.21% và có tổng là 505.28M. Thu nhập ròng decreased tính đến 73.81% đến -217.99M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 2.53B và EPS decreased từ N/A đến -3.32.
GLPG.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
96.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
-29.06%
Biên Hoạt động
-38.40%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.93%