Stocks-GLPI-Gaming and Leisure

GLPI Gaming and Leisure

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Gaming and Leisure increased tính đến 7.84% và có tổng là 1.31B. Thu nhập ròng decreased tính đến 4.86% đến 703.29M. Tài sản ròng increased tính đến 21.47% đến 4.12B và EPS increased từ 2.26 đến 2.70.
GLPI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
43.42%
Biên Hoạt động
74.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.75%