Stocks-GME-GameStop Corp.

GME GameStop Corp.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của GameStop Corp. decreased tính đến 1.39% và có tổng là 5.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.89% đến -313.10M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.49% đến 1.32B và EPS increased từ -5.25 đến -1.03.
GME- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.10%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.76%
Biên Hoạt động
-0.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-21.47%