Stocks-GRAB-Grab Holdings Ltd

GRAB Grab Holdings Ltd

3.53 -0.26 (-6.86%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Grab Holdings Ltd increased tính đến 112.30% và có tổng là 1.43B. Thu nhập ròng increased tính đến 51.05% đến -1.74B. Tài sản ròng decreased tính đến 16.98% đến 6.66B và EPS increased từ -0.95 đến -0.44.
GRAB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
-185.26%
Biên Hoạt động
-40.23%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-51.32%