Stocks-GS-Goldman Sachs Group Inc

GS Goldman Sachs Group Inc

343.86 8.88 (2.65%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Goldman Sachs Group Inc decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 47.95% đến 11.26B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 117.00B và EPS decreased từ N/A đến 30.06.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư