Stocks-GSK-GlaxoSmithKline plc ADR

GSK GlaxoSmithKline plc ADR

37.26 0.50 (1.37%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của GlaxoSmithKline plc ADR decreased tính đến 23.01% và có tổng là 36.12B. Thu nhập ròng decreased tính đến 13.51% đến 6.06B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 12.14B và EPS decreased từ N/A đến 9.02.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư