Stocks-HAIN-Hain Celestial

HAIN Hain Celestial

18.92 0.18 (0.96%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.92
Trong Ngày 18.18 - 18.90
Trong 52 Tuần 15.19 - 43.47
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.6M
Lợi nhuận trong 1 năm-51.59%
Beta0.5648
Vốn hóa thị trường1.69B
Hệ số P/E26.81
Doanh thu1.88B
EPS0.7057
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Major Diversified
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Lawrence Schiller, MBA
Nhân viên 3,078

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Hain Celestial decreased tính đến 3.98% và có tổng là 1.89B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.79% đến 77.87M. Tài sản ròng decreased tính đến 28.87% đến 1.08B và EPS increased từ 0.76 đến 0.83.
HAIN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.91%
Biên Hoạt động
7.36%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.93%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
476.94M
502.94M
457.01M
439.35M
Lợi nhuận Gộp
115.01M
112.68M
86.1M
91.55M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
34.88M
36.93M
15.31M
20.42M
Thu nhập Ròng
30.89M
24.53M
3.04M
6.92M