Stocks-HBI-Hanesbrands Inc

HBI Hanesbrands Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Hanesbrands Inc decreased tính đến 8.35% và có tổng là 6.23B. Thu nhập ròng decreased tính đến 125.18% đến -131.17M. Tài sản ròng decreased tính đến 43.31% đến 398.26M và EPS decreased từ 0.22 đến -0.36.
HBI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.41%
Biên Hoạt động
5.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.20%