Stocks-HD-Home Depot Inc

HD Home Depot Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Home Depot Inc increased tính đến 4.13% và có tổng là 157.40B. Thu nhập ròng increased tính đến 4.09% đến 17.11B. Tài sản ròng increased tính đến 192.10% đến 1.56B và EPS increased từ 15.53 đến 16.69.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư