Stocks-HIG-The Hartford Financial Services Group Inc

HIG The Hartford Financial Services Group Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của The Hartford Financial Services Group Inc increased tính đến 9.68% và có tổng là 24.53B. Thu nhập ròng increased tính đến 37.96% đến 2.50B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 15.33B và EPS increased từ 5.44 đến 7.97.
HIG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
9.48%
Biên Hoạt động
13.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.18%