Stocks-HMC-Honda Motor Co, Ltd-ADR

HMC Honda Motor Co, Ltd-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Honda Motor Co, Ltd-ADR decreased tính đến 3.66% và có tổng là 124.76B. Thu nhập ròng decreased tính đến 17.03% đến 5.62B. Tài sản ròng decreased tính đến 2.25% đến 86.75B và EPS decreased từ 3.66 đến 3.02.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư