Stocks-HOLN.ZU-Holcim Ltd

HOLN.ZU Holcim Ltd

57.11 0.04 (0.07%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Holcim Ltd increased tính đến 8.78% và có tổng là 29.19B. Thu nhập ròng increased tính đến 43.95% đến 3.31B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
HOLN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
40.01%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.17%
Biên Hoạt động
15.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.39%