Stocks-HOLX-Hologic Inc

HOLX Hologic Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Hologic Inc decreased tính đến 17.12% và có tổng là 4.03B. Thu nhập ròng decreased tính đến 64.98% đến 456.00M. Tài sản ròng increased tính đến 2.89% đến 5.02B và EPS decreased từ 5.13 đến 1.83.
HOLX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.96%
Biên Hoạt động
22.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.12%