Stocks-HPQ-Hewlett Packard

HPQ Hewlett Packard

28.43 -0.50 (-1.74%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2022: Doanh thu của Hewlett Packard decreased tính đến 0.79% và có tổng là 62.98B. Thu nhập ròng decreased tính đến 50.75% đến 3.20B. Tài sản ròng decreased tính đến 76.85% đến -2.92B và EPS decreased từ 5.33 đến 3.05.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư