Stocks-HTZWW-Hertz Global Holdings Inc. Wt

HTZWW Hertz Global Holdings Inc. Wt

4.92 0.09 (1.86%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Hertz Global Holdings Inc. Wt decreased tính đến 3.25% và có tổng là 112.85B. Thu nhập ròng decreased tính đến 21.08% đến 4.40B. Tài sản ròng increased tính đến 11.94% đến 75.27B và EPS decreased từ 2.76 đến 2.16.
HTZWW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.00%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.35%
Biên Hoạt động
6.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.52%