Stocks-IP.MI-Interpump Group

IP.MI Interpump Group

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Interpump Group increased tính đến 29.53% và có tổng là 2.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 35.73% đến 269.57M. Tài sản ròng increased tính đến 16.88% đến 1.57B và EPS decreased từ 1.81 đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư