Stocks-IPG-Interpublic Group of Companies Inc

IPG Interpublic Group of Companies Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Interpublic Group of Companies Inc increased tính đến 6.71% và có tổng là 10.93B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.72% đến 956.10M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.39 đến 2.37.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư