Stocks-IPGP-Ipg Photonics Corp.

IPGP Ipg Photonics Corp.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Ipg Photonics Corp. decreased tính đến 2.14% và có tổng là 1.43B. Thu nhập ròng decreased tính đến 59.98% đến 110.76M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.17% đến 2.39B và EPS decreased từ 5.16 đến 2.16.
IPGP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.44%
Biên Hoạt động
13.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.99%