Stocks-IRTC-iRhythm Technologies Inc.

IRTC iRhythm Technologies Inc.

119.89 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của iRhythm Technologies Inc. increased tính đến 27.29% và có tổng là 410.92M. Thu nhập ròng decreased tính đến 14.60% đến -116.16M. Tài sản ròng decreased tính đến 14.20% đến 239.81M và EPS decreased từ -3.46 đến -3.88.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư