Stocks-ITT-ITT Inc

ITT ITT Inc

100.56 0.52 (0.52%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của ITT Inc increased tính đến 8.05% và có tổng là 2.99B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.03% đến 370.70M. Tài sản ròng increased tính đến 1.20% đến 2.26B và EPS increased từ 3.66 đến 4.38.
ITT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.39%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.99%
Biên Hoạt động
16.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.16%