Stocks-JD.L-JD Sports Fashion PLC

JD.L JD Sports Fashion PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của JD Sports Fashion PLC increased tính đến 18.24% và có tổng là 10.13B. Thu nhập ròng decreased tính đến 50.67% đến 226.70M. Tài sản ròng increased tính đến 12.56% đến 2.63B và EPS decreased từ 0.07 đến 0.03.
JD.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
47.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.35%
Biên Hoạt động
9.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.29%