Stocks-KGF.L-Kingfisher

KGF.L Kingfisher

224.56 1.79 (0.80%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Kingfisher decreased tính đến 0.94% và có tổng là 13.06B. Thu nhập ròng decreased tính đến 44.13% đến 471.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.70% đến 6.66B và EPS decreased từ 0.40 đến 0.24.
KGF.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.30%
Biên Hoạt động
5.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.81%