Stocks-LDO.MI-Leonardo SpA

LDO.MI Leonardo SpA

16.630 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Leonardo SpA increased tính đến 4.09% và có tổng là 14.71B. Thu nhập ròng increased tính đến 58.77% đến 932.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 8.05B và EPS increased từ 1.02 đến 1.61.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư