Stocks-LH-Laboratory Corp Of America Holdings

LH Laboratory Corp Of America Holdings

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Laboratory Corp Of America Holdings decreased tính đến 7.72% và có tổng là 14.88B. Thu nhập ròng decreased tính đến 46.18% đến 1.28B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.73% đến 10.12B và EPS decreased từ 24.39 đến 13.97.
LH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
25.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.40%
Biên Hoạt động
9.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.60%