Stocks-LKQ-LKQ Corp

LKQ LKQ Corp

50.04 0.38 (0.77%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của LKQ Corp decreased tính đến 2.25% và có tổng là 12.79B. Thu nhập ròng increased tính đến 4.81% đến 1.14B. Tài sản ròng decreased tính đến 5.50% đến 5.49B và EPS increased từ 3.66 đến 4.13.
LKQ- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.23%
Biên Hoạt động
11.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.22%