Stocks-LLY-Eli Lilly & Co

LLY Eli Lilly & Co

705.03 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Eli Lilly & Co increased tính đến 19.56% và có tổng là 34.12B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.08% đến 5.24B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 6.90 đến 5.80.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư