Stocks-LYV-Live Nation Entertainment Inc

LYV Live Nation Entertainment Inc

82.25 0.61 (0.74%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Live Nation Entertainment Inc increased tính đến 166.11% và có tổng là 16.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 141.75% đến 262.42M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 763.56M và EPS decreased từ N/A đến 0.64.
LYV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
-20.52%
Biên Hoạt động
4.55%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-7.74%