Stocks-M-Macy's Inc

M Macy's Inc

16.94 -0.25 (-1.45%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/1/2023, doanh thu của Macy's Inc increased tính đến 56.84% và có tổng là 8.53B. Thu nhập ròng increased tính đến 370.37% đến 508.00M. Tài sản ròng increased tính đến 17.47% đến 4.08B và EPS increased từ 0.39 đến 1.83.
M- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.99%
Biên Hoạt động
6.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.29%