Stocks-MA-Mastercard

MA Mastercard

413.34 -2.96 (-0.71%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Mastercard increased tính đến 17.76% và có tổng là 22.24B. Thu nhập ròng increased tính đến 14.31% đến 9.93B. Tài sản ròng decreased tính đến 13.96% đến 6.38B và EPS increased từ 8.76 đến 10.22.
MA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
96.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
43.97%
Biên Hoạt động
57.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
45.76%