Stocks-MAB.L-Mitchells & Butlers PLC

MAB.L Mitchells & Butlers PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Mitchells & Butlers PLC increased tính đến 13.36% và có tổng là 2.50B. Thu nhập ròng decreased tính đến 130.77% đến -4.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 2.13B và EPS decreased từ N/A đến -0.01.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư