Stocks-MAG-MAG Silver Corp

MAG MAG Silver Corp

12.38 -0.16 (-1.28%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2022, doanh thu của MAG Silver Corp decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng increased tính đến 8.79% đến 8.23M. Tài sản ròng increased tính đến 2.39% đến 400.57M và EPS increased từ 0.08 đến 0.08.
MAG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.34%