Stocks-MAG-MAG Silver Corp

MAG MAG Silver Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của MAG Silver Corp decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng increased tính đến 192.85% đến 17.64M. Tài sản ròng increased tính đến 9.30% đến 401.70M và EPS increased từ 0.06 đến 0.18.
MAG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.43%