Stocks-MAR-Marriott International Inc

MAR Marriott International Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Marriott International Inc increased tính đến 49.91% và có tổng là 20.77B. Thu nhập ròng increased tính đến 114.56% đến 2.36B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 3.34 đến 7.24.
MAR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.72%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.71%
Biên Hoạt động
17.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.80%