Stocks-MCRB-Seres Therapeutics Inc

MCRB Seres Therapeutics Inc

2.94 -0.01 (-0.49%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Seres Therapeutics Inc decreased tính đến 95.08% và có tổng là 7.13M. Thu nhập ròng decreased tính đến 281.46% đến -250.16M. Tài sản ròng decreased tính đến 91.80% đến 10.78M và EPS decreased từ -0.72 đến -2.31.
MCRB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
89.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
-875.36%
Biên Hoạt động
-108.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
171.31%