Stocks-MDB-MongoDB Inc

MDB MongoDB Inc

218.56 7.64 (3.62%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/1/2023, doanh thu của MongoDB Inc increased tính đến 8.30% và có tổng là 361.31M. Thu nhập ròng increased tính đến 24.10% đến -64.40M. Tài sản ròng increased tính đến 8.07% đến 739.51M và EPS increased từ -1.23 đến -0.93.
MDB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
72.20%
Biên Lợi nhuận Ròng
-37.19%
Biên Hoạt động
-27.00%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-19.37%