Stocks-MDB-MongoDB Inc

MDB MongoDB Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của MongoDB Inc increased tính đến 46.95% và có tổng là 1.28B. Thu nhập ròng decreased tính đến 12.56% đến -345.40M. Tài sản ròng increased tính đến 10.92% đến 739.51M và EPS decreased từ -4.75 đến -5.03.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư