Stocks-MKL-Markel Corp

MKL Markel Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Markel Corp increased tính đến 35.36% và có tổng là 15.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,331.63% đến 2.11B. Tài sản ròng increased tính đến 10.55% đến 55.05B và EPS increased từ -23.57 đến 146.98.
MKL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
11.27%
Biên Hoạt động
18.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.95%