Stocks-ML.PA-Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

ML.PA Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA

30.704 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Compagnie Generale DES Etablissements Michelin SCA increased tính đến 20.15% và có tổng là 28.59B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.89% đến 2.01B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư