Stocks-MOS-Mosaic Co

MOS Mosaic Co

37.17 -0.19 (-0.50%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Mosaic Co increased tính đến 54.77% và có tổng là 19.13B. Thu nhập ròng increased tính đến 121.07% đến 3.61B. Tài sản ròng increased tính đến 13.45% đến 12.19B và EPS increased từ 4.27 đến 10.06.
MOS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.50%
Biên Hoạt động
18.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.28%