Stocks-MRC.L-Mercantile Investment Trust PLC

MRC.L Mercantile Investment Trust PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Mercantile Investment Trust PLC decreased tính đến 187.42% và có tổng là -252.81M. Thu nhập ròng decreased tính đến 204.20% đến -275.35M. Tài sản ròng decreased tính đến 15.13% đến 1.87B và EPS decreased từ 0.33 đến -0.35.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư