Stocks-MRK-Merck & Co.

MRK Merck & Co.

108.24 0.43 (0.40%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Merck & Co. increased tính đến 21.72% và có tổng là 59.28B. Thu nhập ròng increased tính đến 17.54% đến 14.53B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 5.14 đến 5.71.
MRK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.35%
Biên Hoạt động
12.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.75%