Stocks-MRL.MC-Merlin Properties SOCIMI SA

MRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Merlin Properties SOCIMI SA decreased tính đến 6.31% và có tổng là 441.41M. Thu nhập ròng decreased tính đến 91.93% đến 41.36M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 6.85B và EPS decreased từ N/A đến 0.10.
MRL.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
87.12%
Biên Lợi nhuận Ròng
58.33%
Biên Hoạt động
63.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.14%