Stocks-MTDR-Matador Resources Co

MTDR Matador Resources Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Matador Resources Co increased tính đến 71.67% và có tổng là 3.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 100.79% đến 1.29B. Tài sản ròng increased tính đến 55.92% đến 3.32B và EPS increased từ 4.91 đến 10.11.
MTDR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
49.92%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.14%
Biên Hoạt động
45.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.20%