Stocks-MUR-Murphy Oil Corp

MUR Murphy Oil Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Murphy Oil Corp decreased tính đến 18.28% và có tổng là 3.45B. Thu nhập ròng decreased tính đến 36.43% đến 725.15M. Tài sản ròng increased tính đến 7.78% đến 5.55B và EPS decreased từ 6.13 đến 4.22.
MUR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
35.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4.52%
Biên Hoạt động
29.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.55%