Stocks-MVIS-MicroVision Inc

MVIS MicroVision Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của MicroVision Inc decreased tính đến 73.44% và có tổng là 664.00K. Thu nhập ròng decreased tính đến 22.90% đến -53.09M. Tài sản ròng decreased tính đến 20.41% đến 89.74M và EPS decreased từ -0.27 đến -0.32.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư