Stocks-NEM-Newmont Mining Corp

NEM Newmont Mining Corp

39.17 0.35 (0.90%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Newmont Mining Corp decreased tính đến 2.26% và có tổng là 11.92B. Thu nhập ròng decreased tính đến 326.70% đến -399.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 10.65% đến 19.53B và EPS decreased từ 1.46 đến -0.54.
NEM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.41%
Biên Hoạt động
9.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.69%