Stocks-NG.L-National Grid

NG.L National Grid

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của National Grid increased tính đến 17.40% và có tổng là 21.66B. Thu nhập ròng increased tính đến 24.32% đến 2.71B. Tài sản ròng increased tính đến 23.92% đến 29.56B và EPS increased từ 0.65 đến 2.12.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư