Stocks-NIO-Nio Inc.-ADR

NIO Nio Inc.-ADR

7.54 -0.20 (-2.60%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Nio Inc.-ADR increased tính đến 30.58% và có tổng là 7.32B. Thu nhập ròng decreased tính đến 32.93% đến -2.19B. Tài sản ròng decreased tính đến 33.41% đến 3.98B và EPS decreased từ -1.04 đến -1.32.
NIO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.33%
Biên Lợi nhuận Ròng
-86.86%
Biên Hoạt động
-43.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-130.41%