Stocks-NKE-NIKE

NKE NIKE

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/5/2023: Doanh thu của NIKE increased tính đến 9.65% và có tổng là 51.22B. Thu nhập ròng decreased tính đến 16.14% đến 5.07B. Tài sản ròng decreased tính đến 8.36% đến 14.00B và EPS decreased từ 3.75 đến 3.23.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư