Stocks-NRG-NRG Energy Inc

NRG NRG Energy Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của NRG Energy Inc increased tính đến 16.87% và có tổng là 31.54B. Thu nhập ròng decreased tính đến 44.17% đến 1.22B. Tài sản ròng increased tính đến 6.33% đến 3.83B và EPS decreased từ 8.93 đến 5.17.
NRG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.04%
Biên Hoạt động
5.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.33%