Stocks-NUE-Nucor Corp

NUE Nucor Corp

160.20 -2.81 (-1.72%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Nucor Corp increased tính đến 13.78% và có tổng là 41.51B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.44% đến 8.08B. Tài sản ròng increased tính đến 34.01% đến 19.57B và EPS increased từ 23.16 đến 28.79.
NUE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
24.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.08%
Biên Hoạt động
20.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.13%