Stocks-NUS-Nu Skin Enterprises Inc

NUS Nu Skin Enterprises Inc

23.89 0.74 (3.21%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Nu Skin Enterprises Inc decreased tính đến 17.44% và có tổng là 2.23B. Thu nhập ròng decreased tính đến 28.85% đến 104.78M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.70% đến 897.30M và EPS decreased từ 2.86 đến 2.07.
NUS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.86%
Biên Hoạt động
6.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.50%